๔.๑ บทสรุป

งานวิจัยดังกล่าวใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร ให้สามารถพึ่งตนเองได้จากผลผลิตที่มีอยู่ในการรักษาโรคจากพืชสมุนไพร และมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้ปัจจัยด้านสังคม เพื่อบรรลุใน ๔ เป้าหมายหลัก คือ

  • เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้านและการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับครอบครัวด้วยการลดความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจ ให้มีความมั่นคงทางด้านการเงิน

  • เพื่อส่งเสริมกระบวนการความเข้มแข็งในการทำงานเป็นทีม มีการจัดการที่ดี มีการตัดสินใจและสร้างความเป็นผู้นำให้กับสมาชิก รวมทั้งเพิ่มอำนาจต่อรองในการจำหน่ายผลผลิตให้แก่กลุ่ม

  • เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

  • เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชน ด้วยวิธีการเกษตรแบบธรรมชาติ