๘.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทำสวนยางพาราในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และความสนใจในการทำสวนยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว โดยกำหนดกลุ่มประชากรที่ศึกษา ใช้กลุ่มตัวอย่างสร้างแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาความสนใจในการทำสวนยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวโดยผ่านการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random sampling) จากเกษตรกรอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ยึดถือแนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเป็นพื้นฐาน

งานวิจัยดังกล่าวได้บทสรุปว่า เกษตรกรในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทำสวนยางพารามักเป็นเพศชายที่อยู่ในวัยแรงงานอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี และปลูกยางพาราเป็นอาชีพรองเพื่อเสริมรายได้ให้ครอบครัว ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัตนวรรณ รุณภัย และ เอมอร อำสุรัตน์ ที่ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยบางด้านที่มีผลต่อการส่งเสริมการปลูกยางพาราในภาคตะวันออก พบว่าเกษตรกรผู้ที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่เป็นเพศชายในวัยแรงงาน มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เคยมีการปลูกยางพารา และทำอาชีพเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว