๘.๑ วัตถุประสงค์

งานวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสนใจในการทำสวนยางพาราของเกษตรกรในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อศึกษาความรู้ของเกษตรกรในการทำสวนยางพารา รวมทั้งศึกษาวิธีการปลูกยางพาราให้ได้ผลผลิตดี เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร และเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง