๙. อัญญา สุวรรณศรีนนท์ - ทฤษฎีใหม่: แนวทางสู่การดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทางเกษตรกรรมในภาคชนบทอย่างยั่งยืน (The New Theory: A Path to Sustainable Agriculturally Based Rural Livelihoods in Thailand)

วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย London School of Economics ๒๕๔๔