๖.๑ บทสรุป

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลกำหนดรายได้ของเกษตรกรจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นประเมินศักยภาพรายได้ของเกษตรกรในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่

วิทยานิพนธ์ดังกล่าว อาศัยแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการตัดสินใจมาประยุกต์ใช้กับเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามภาคสนามและข้อมูลทางศักยภูมิ