๙.๑ บทสรุป

ผู้เขียนได้หยิบยก "ทฤษฎีการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน (Sustainable livelihoods)" ในรูปแบบที่พัฒนาโดย Institute of Development Studies, United Kingdom ขึ้นมาเป็นกรอบในการศึกษาและนำ "เกษตรทฤษฎีใหม่" ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริสำหรับการพัฒนาการผลิตในภาคเกษตรกรรมและสังคมชนบทโดยรวม เป็นกรณีศึกษา