๑.๒ คำอธิบาย

จุดประสงค์ของการวิจัยคือการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยภายใต้กรอบเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการศึกษาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการจ้างงานสูงและมีมูลค่าต่อหัวสูงสุด ในขณะที่อุตสาหกรรมขนาดเล็กมีค่าดำเนินการสูง และผลผลิตต่อหัวต่ำ การที่มีผลผลิตต่อหัวที่ต่ำนี้อาจเนื่องมาจากการขาดแคลนแรงงานและอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น ทำให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กไม่สามารถจ้างแรงงานที่มีฝีมือดีได้ และการขาดองค์ความรู้ที่จะยกระดับการผลิต