๑. นิพนธ์ พัวพงศกร - การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ TDRI ๒๕๔๒