๑.๑ บทสรุป

การพัฒนาประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินจนมีการลงทุนสูงเป็นประวัติการณ์ด้วยอัตราส่วนการลงทุนต่อผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่สูงขึ้นมาก และความไม่เป็นธรรมในการดำเนินการ ซึ่งเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งมีผลิตภาพเฉลี่ยต่ำ และมีโอกาสน้อยที่จะเติบโตสู่กิจการขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้จึงละเลย "การสร้างภูมิคุ้มกัน" และขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาที่มีความเสี่ยง เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวม