๑.๒ คำอธิบาย/แนวคิด

คำว่า ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความถึงการประหยัดแต่หมายถึงความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อย พออยู่พอกิน สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามอัตภาพและมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กำหนดกรอบความพอเพียงไว้ ๒ ประการ คือ ความพอเพียงเพื่อการดำรงชีพและความพอเพียงเพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนบ้านเปร็ดใน เริ่มจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่ผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ต่อมามีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและรูปแบบการผลิตเพื่อขายโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจและการสัมปทานป่าไม้ ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ต่อมาสมาชิกส่วนหนึ่งได้พยายามปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตและรูปแบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการผลิตแบบเกษตรทางเลือกเข้ามาปฏิบัติการบริโภคที่มีความเรียบง่ายคำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้อย่างเท่าทัน มีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ใช้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ให้เกิดการแบ่งสรรปันส่วนปัจจัยการผลิต ให้แก่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และชุมชน

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านเปร็ดใน คือ ผู้นำกลุ่ม และองค์กรกระบวนการเรียนรู้ ค่านิยม การดำเนินชีวิตด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ และการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจและภาวะหนี้สิน