๑. กังสดาล อยู่เย็น - พลวัตชุมชนบ้านเปร็ดในภายใต้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๔๔