๒. สมคิด พรหมจุ้ย และคณะ - ความพอเพียงกับการอยู่รอดของสังคมชนบทไทย : กรณี หมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Self-sufficiency for Survival of Thai Rural Society : The Case Study of Villages in the Northeast)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช