๑.๑ บทสรุป

การพัฒนาบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการพัฒนาชุมชนในลักษณะที่ใช้ "คน" เป็นเป้าหมาย เน้น "การพัฒนาแบบองค์รวม" หรือ "การพัฒนาอย่างบูรณาการ" ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง ฯลฯ โดยใช้ "พลังทางสังคม" เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในรูปของกลุ่มเครือข่ายหรือประชาสังคม กล่าวคือ ผนึกกำลังของทุกฝ่ายในลักษณะ "พหุภาคี" ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน