๒.๑ บทสรุป

งานวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีพของครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย ตลอดจนศึกษา/สังเคราะห์การดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความพอเพียงในระดับครอบครัวและชุมชนโดยพิจารณาจากมาตรฐานคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชนในสังคมชนบทไทยที่สามารถอยู่รอดได้