๒.๒ คำอธิบาย

งานวิจัยดังกล่าวใช้วิธีวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคมการศึกษา สภาพแวดล้อมรวมทั้งเทคโนโลยีของครอบครัว และชุมชนในชนบท

วิเคราะห์ความต้องการที่พอเพียงตามการรับรู้ของครอบครัว/ชุมชนและสภาพเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความพอเพียง สังเคราะห์แนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดความพอเพียง ศึกษามาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ควรจะเป็น ในระดับครอบครัวและชุมชนชนบทที่สามารถอยู่รอดได้ในสังคม

งานวิจัยดังกล่าวศึกษาข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ และแหล่งทุติยภูมิ อาทิ เอกสารงานวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งสรุปผลการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชนในชนบทไทย