พิธีสงฆ์

ก่อนจะถึงวันเข้าพรรษา พระท่านจัดทำความสะอาดเสนาสนะที่ชำรุดก็ซ่อมแซมให้มั่นคง ที่สกปรกมีหยักเยื่อหยักใย ก็จัดการปัดกวาดชำระให้สะอาด ที่ต้องทำเสนาสนะให้สะอาดก่อนก็เพื่อจะได้บำเพ็ญสมณกิจในวันเข้าพรรษาได้เต็มที่ พอถึงวันเข้าพรรษาวันแรก ท่านก็ประชุมพร้อมกันในโบสถ์ ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วกล่าวคำอธิษฐานพรรษา คือคำตั้งใจที่จะอยู่ตลอดฤดูฝนในวัดของท่าน ใจความของคำอธิษฐานนั้นมีว่า ข้าพเจ้าจะอยู่จำพรรษาในวัดนี้ตลอด ๓ เดือน กล่าว ๓ ครั้ง เสร็จแล้วพระผู้น้อยก็กล่าวคำขอขมาพระผู้ใหญ่ เป็นใจความว่า ขอขมาโทษที่ได้ล่วงเกินไปในทางกาย วาจา ใจ เพราะประมาท แล้วพระผู้ใหญ่ก็กล่าวตอบเป็นใจความว่า อโหสิกรรมให้เป็นอันต่างฝ่ายต่างให้อภัยกันในความล่วงเกินที่ได้ทำมาแล้วก็จะสำรวมระวังต่อไป เป็นเสร็จพิธีในวันนั้น ต่อแต่นั้นไปพระท่านก็จะมีธูปเทียนไปตามวัดต่าง ๆ เพื่อขอขมาพระที่ท่านเคารพนับถือต่อไป เมื่อเสร็จพิธีเหล่านี้แล้ว ท่านก็เริ่มบำเพ็ญกิจวัตร เป็นต้นว่า ศึกษาพระธรรมวินัย ให้โอวาทและอื่น ๆ อันเป็นกิจของสมณะต่อไป นี่เป็นพิธีสงฆ์