ก่อนพุทธกาล

พิธีแต่งงาน เป็นพิธีที่นิยมทำกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล การแต่งงาน ในครั้งกระโน้น ดูเหมือนจะเป็นหน้าที่ของพราหมณ์โดยตลอด ตั้งต้นแต่การ พราหมณ์ ๔ คน ไปเที่ยวหาหญิงที่มีลักษณะเลอเลิศมาเป็นคู่ครอง พราหมณ์ ๔ คนได้ไปเที่ยวหา ก็พบพระนางศิริมหามายา ราชธิดาของพระเจ้าชนาธิ- ปกษัตริย์เมืองเทวทหะ ซึ่งกำลังประพาสอยู่ในสวน พราหมณ์ ๘ คนได้ เอาพวงมาลัยสวมคอของพระนาง เป็นเครื่องหมายว่า ได้มีผู้หมายมั่นในตัว ของพระนางแล้ว และพราหมณ์ทั้ง ๘ คน ก็เข้าไปเฝ้าพระราชบิดาของ พระนางทูลความประสงค์ของตนให้ทรงทราบ พระเจ้าชนาธิปกทรงพอ พระทัยยอมยกพระราชธิดาให้ ทั้งสองฝ่ายก็ได้จัดพิธีมงคลสมรสขึ้นในสวน ลุมพินี ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ กับเมืองเทวทหะ โดยปลูกมณฑปขึ้นที่ หัตถ์ของกันและกัน ขณะนั้นพราหมณ์ก็สวดพระเวทและเป่าสังข์ไปจนเสร็จ พิธี พระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางศิริมหามายานี้แหละคือพระพุทธบิดา พระ พุทธมารดาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา นี้เป็นเรื่องพิธีก่อน พุทธกาล