บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น


สุภาษิต

บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น

ความหมาย

การรู้จักผ่อนปรนกัน ประนีประนอม ถนอมน้ำใจต่อกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบกระเทือนใจต่อกัน หรือไม่ให้ขัดแย้งต่อกัน

ตัวอย่าง

เพื่อนร่วมงานซึ่งทำงานอยู่หน่วยงานเดียวกัน ก็ต้องพูดจากดี ๆ ต่อกัน แบบบัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่นเพื่อจะได้ทำงานร่วมกันได้ง่าย โดยไม่ขัดแย้งต่อกัน

อภิญญาคิดจะพูดอะไรก็พูดออกมา ไม่ถนอมน้ำใจผู้ฟัง เธอมิใช่คนจำพวกบัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น