ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร


สุภาษิต

ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร

ความหมาย

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่เปรียบผู้ชายเหมือนข้าวเปลือกที่สามารถนำไปเพาะปลูกใหม่ได้ส่วนผู้หญิงเหมือนข้าวสารที่ไม่สามารถนำไปเพาะปลูกได้อีก

ตัวอย่าง

แม่ห้ามลูกสาวไม่ให้ออกไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อน เพราะชาวบ้านจะมองไม่ดีเป็นผู้หญิงจะมีแต่เสียหายมากกว่าผู้ชาย เหมือนที่โบราณว่า ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร

นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงถึงแม้จะต่างกัน เมื่ออยู่ห้องเรียนเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือต่อกันเปรียบเสมือนข้าวเปลือกกับข้าวสาร ที่ว่าชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสาร