การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดินด้วยถังตกตะกอน Jet Clarifier Tank แบบกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฐ แก้วขาว, อมรเทพ จันทะดวง, ปุณณพัฒน์ ชัยทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด, มาฆภูมิ ชุมพลวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ประสบปัญหาน้ำประปาสาธารณูโภคไม่เพียงพอ ต่อการใช้งานของนักเรียน ครูและบุคลากร เนื่องจากอยู่ในส่วนปลายทางของเขตพื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และมีการขยายเขตพื้นที่การให้บริการไปยังท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอใช้บริการ ส่งผลทำให้น้ำประปาที่ผลิตได้มีไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ อีกทั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นลักษณะโรงเรียนประจำมีนักเรียนพักอาศัยอยู่ภายในโรงเรียน จึงต้องมีน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอ ดังนั้นทางโรงเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตน้ำประปาเสริมโดยใช้ระบบการผลิตน้ำประปาผิวดินด้วยถังตกตะกอน Jet Clarifier Tank โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) สูบน้ำดิบเข้าระบบ 2) เติมสารบำบัดน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อเร่งการตกตะกอนในระยะเวลาที่กำหนด 3) น้ำดิบที่เติมสารบำบัดน้ำเข้าถังตกตะกอน Jet Clarifier Tank จากด้านล่างของก้นถัง 4) รอให้น้ำตกตะกอนลงก้นถังมากที่สุดจะได้น้ำใสอยู่ส่วนบนของถัง 5) เปิดตะกอนที่อยู่ก้นถังทงออกจากถัง และเริ่มขั้นตอนที่ 1) สูบน้ำดิบเข้าระบบอีกครั้ง เพื่อให้น้ำที่เข้าใหม่ทางก้นถังดันน้ำใสที่อยู่ส่วนบนไปเก็บเพื่อใช้และจ่ายน้ำไปยังจุดต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน ขั้นตอนที่กล่าวมาจะต้องมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อควบคุมการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาคและได้ปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและส่งผลต่อสุขภาพอนามัยทั้งของผู้ดูแลและผู้ใช้น้ำ ผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีเซนเซอร์ วงจรไฟฟ้า รวมถึงการเขียนโปรแกรม เพื่อควบคุมกลไกในระบบการผลิตและรายงานสถานะต่างๆของการผลิตน้ำประปาผิวดินด้วยถังตกตะกอน Jet Clarifier Tank ให้ได้คุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานในรูปแบบของโครงงาน การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตน้ำประปาผิวดินด้วยถังตกตะกอน Jet Clarifier Tank แบบกึ่งอัตโนมัติ