การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากแคร์รอตเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานไพลิน จันทร์สุวรรณ, ธีราพร เนตรสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณิดา วงค์พุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มอาหารมีบทบาทสำคัญในการช่วยรักษาคุณภาพและถนอมอาหาร โดยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มจะช่วยป้องกันไม่ให้อาหารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มอาหารจึงนิยมใช้ห่ออาหารจำนวนมากทั่วโลก และมักจะใช้เป็นจำนวนมากในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติกที่เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก จึงทำให้เกิดขยะพลาสติกจำนวนมาก เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคิดที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่ออาหารที่สามารถย่อยสลายได้ โดยใช้วัสดุที่พบได้จากธรรมชาติ โดยใช้แคร์รอต เพื่อพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มอาหารที่ย่อยสลายได้ โดยมีวิธีดำเนินการคือ ขั้นตอนการเตรียมแป้งแคร์รอต ขั้นตอนการเตรียมฟิล์มแคร์รอต โดยการเติมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้น 7 ระดับคือร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40,50 และ 60 โดยน้ำหนักของแป้ง และขั้นตอนการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ ทางกล และการย่อยสลายของแผ่นฟิล์ม