การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันจากสารสกัดใบไผ่สำหรับประยุกต์เป็นแผ่นปิดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศ เตชะทวีกุล, ณภัทร์ โอชิไอ, สุรชัย ห่วงรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งโรจน์ ทวยเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผลไฟไหม้สามารถพบได้ทั่วไป และรักษาได้ยากกว่าแผลปกติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดผ่านผิวหนังได้ โดยสามารถแบ่งระดับความรุนแรงของแผลไฟไหม้ตามระยะเวลาการรักษาได้เป็น 3 ระดับ ระดับที่ 3 รักษาโดยการผ่าตัดปลูกผิวหนัง ส่วนการรักษาอีก 2 ระดับในปัจจุบันนิยมล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่อ่อนที่อุณหภูมิห้องแล้วปิดแผลด้วยผลิตภัณฑ์ปิดแผล และอาจมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันแผลติดเชื้อ แต่วิธีดังกล่าวยังมีปัญหาการติดเชื้อแบคทีเรียอยู่ เนื่องจากต้องเปิดผลิตภัณฑ์ปิดแผลเพื่อทำความสะอาดบ่อย และอาจติดเชื้อเพราะเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทีมผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาแผ่นปิดแผลจากสารสกัดจากใบไผ่ ซึ่งเป็นแผ่นปิดแผลจากสารในธรรมชาติ ทำให้ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย และมีสาร isoorientin ที่ช่วยในการต้านแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระ เพื่อป้องกันการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย โดยในการศึกษาจะสร้างแผ่นปิดแผลด้วยวิธี electrospinning จะได้แผ่นปิดแผลที่มีเส้นใยระดับนาโนเมตร และทำการทดสอบสมบัติทางกายภาพโดย SEM และทางเคมีโดย FT-IR ของแผ่นปิดแผล และทดสอบประสิทธิภาพในด้านการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและการแพร่ผ่านของไอความชื้น แผ่นปิดแผลที่พัฒนาขึ้นจะเป็นการเพิ่มทางเลือกการรักษาแผลในด้านการแพทย์ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการสร้างแผ่นปิดแผลด้วยวิธี electrpspinning ในอนาคต