มอเตอร์ไร้แม่เหล็กถาวร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิติธร ผลมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัณจณา อักษรดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ต้องมีการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แม่เหล็กถาวร เนื่องจากแม่เหล็กเหล่านี้ต้องการแร่ธาตุหายาก (Rare Earth) ซึ่งโดยปกติแล้วการขุดมักจะไม่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งด้วยกระบวนการ รวบรวม แปรรูป และสกัด ทำให้เกิดของเสียอันตรายและเกิดกากแร่ที่ปล่อยกัมมันตรังสี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในหลายรูปแบบ ยิ่งไปกว่านั้น แร่ธาตุหายากส่วนใหญ่ถูกขุดและแปรรูปในต่างประเทศ