เหมือนเมือกไหม?

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญกร นวลจันทร์, ชนิตา พงษ์พานิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในต่างประเทศมีการใช้เมือกของปลาแฮคฟิชซึ่งมีความเหนียวอย่างมาก และเมือกของมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากทางผู้จัดทำจึงได้มีความคิดว่าเมือกปลาไหลของบ้านเราสามารถนำมาแทนกับเมือกของปลาแฮคฟิชได้หรือไม่