แอพพลิเคชั่นวอลเปเปอร์ลายไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก ภู่หลำ, มณฑริกา เนตรระกาศ, ชลิตา สุขนาคะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญชู กันเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง แอพพลิเคชั่นวอลเปเปอร์ลายไทยโดยใช้ The Geometer's Sketchpad (GSP) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ ใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สร้างลายไทยจากสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ วิชาศิลปะและวิชาคณิตศาสตร์ และเพื่ออนุรักษ์ศิลปกรรมไทย เนื่องจากลายไทยถือเป็นจิตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ ไทย คณะผู้จัดทำได้ศึกษาการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)

และข้อมูลเกี่ยวกับลายไทย ได้แก่ ลายกระจังฟันปลา ลายตาอ้อย ลายประจำยาม ลายประจำยามกลีบซ้อน ลายดอกบัวตูม ลายดอกบัวบาน ลายดอกลำดวน ลายดอกบัวแปดกลีบ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ และลายพุ่มข้าวบิณฑ์ใบเทศ โดยนำกราฟของ สมการทางคณิตศาสตร์จากการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) มาสร้างลายไทยทั้ง 10 ลาย และอธิบายส่วนประกอบของลายไทยเปรียบเทียบกับสมการทางคณิตศาสตร์ จากการศึกษาดังกล่าวทำให้คณะผู้จัดทำทราบว่าโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) สามารถสร้างลายไทยที่มีความสวยงามได้จากกราฟของสมการทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) และยังสามารถนำลายไทยที่สร้างจากสมการทางคณิตศาสตร์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทำเป็นแอพพลิเคชั่นวอลเปเปอร์ลายไทยสามารถโหลดมาใช้บนมือถือ คอมพิวเตอร์โดยไม่ซ้ำแบบใคร และทำรูปแบบปกหนังสือต่างๆ ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาครั้งนี้ได้ว่าในการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) สร้างกราฟของสมการคณิตศาสตร์ของลายไทยยังมีลายที่สามารถสร้างได้อีกมากมายซึ่งรายละเอียดของลายไทยมากเท่าไรการสร้าง กราฟของสมการทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรม GSP ก็ยิ่งซับซ้อนและใช้เวลานานขึ้น

คณะผู้จัดทำ