การเพิ่มประสิทธิภาพของมูลไส้เดือนดินด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวกต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดอามีน พาลาบูเกะ, ซัฬมี กะนา, ฮาซีซะห์ มะเเซ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นัซมีย์ แบเลาะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้ "การเพิ่มประสิทธิภาพของมูลไส้เดือนดินด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวกต่อการเจริญเติบโตของพืช”ในการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของไส้เดือนพันธุ์ African Night Crawler ที่เลี้ยงบนวัสดุรองพื้นร่วมกับน้ำหมักจุลินทรีย์

2.) วิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยหมักมูลขี้ไส้เดือนดินร่วมกับน้ำหมักจุลินทรีย์ 3.) ศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักมูลขี้ไส้เดือนดินซึ่งมีส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ไส้เดือน 1 ชนิด คือ ไส้เดือนพันธุ์ African Night Crawler ใช้จุลินทรีย์ 1 ชนิด คือ จุลินทรีย์จากจางปลวก

และผัก 1 ชนิด คือ ผักบุ้งจีน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ตอน ซึ่งในแต่ละตอนแบ่งชุดการทดลองเป็น 2 ชุด คือ ตอนที่ 1 ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของไส้เดือนและปริมาณปุ๋ยมูลไส้เดือนดินที่ได้ ตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยหมักมูลขี้ไส้เดือนโดยใช้ชุดทดสอบดิน (Rapitest Soil Test) ตอนที่ 3 ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของของผักบุ้งจีน