ความสัมพันธ์ของสัดส่วนมือกับความสามารถในการจับของมือโดยประยุกต์ใช้ golden ratio เพื่อใช้ออกแบบมือกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารารัศมี บุญเลี้ยง, ธิพาวรรณ โพธิพันธ์, จันทร์นิภา ค้าสบาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตระกูล บุญชิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ตระกาศประชาสามัคคี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานครั้งนี้ เกิดจากความต้องการศึกษาสัดส่วนมือของคนที่ใช้จับสิ่งของว่ามีความสัมพันธ์กับความสามารถในการจับอย่างไรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาออกแบบมือกล คณะผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีการศึกษาและกำหนดปัญหาไว้เป็นเป้าหมาย ดังนี้ สัดส่วนมือของคนสัมพันธ์กับความสามารถในการจับของมืออย่างไร? ถ้าหากทราบความสัมพันธ์ดังกล่าวจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบมือกลให้มีประสิทธิภาพที่ดีได้ จากการศึกษา ทฤษฎี golden ratio หรือ golden beaty ratio ของ ลีโอนาโด ฟีโบนักชี พบว่า สัดส่วนที่ลงตัวของวัตถุสิ่งของจะทำให้เกิดความสมดุลสวยงามมีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดจะนำเอามาใช้เป็นวิธีการศึกษาสัดส่วนของมือเพื่อหาความสัมพันธ์กับความสามารถในการจับของมือ และจากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศพบว่ามีความสนใจศึกษา ดังปรากฏในงานวิจัยของ G.N. Prasanth (2012) ศึกษา golden ratio in human anatomy และจากการสืบค้นจากฐานข้อมูลวิจัย(TDC) ของประเทศไทยยังไม่มีรายงานวิจัย เกี่ยวกับ golden ratio in human anatomy ดังนั้นโครงงานนี้ จึงเป็นเรื่องน่าศึกษาไว้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน