ความสัมพันธ์ของสัดส่วนมือกับความสามารถในการจับของมือโดยประยุกต์ใช้ golden ratio เพื่อใช้ออกแบบมือกล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารารัศมี บุญเลี้ยง, ธิพาวรรณ โพธิพันธ์, จันทร์นิภา ค้าสบาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตระกูล บุญชิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.ตระกาศประชาสามัคคี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานนี้ เกิดจากความต้องการศึกษาสัดส่วนมือของคน ที่ใช้จับสิ่งของว่าความสัมพันธ์กับความสามารถในการจับอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนามือกล คณะจึงคิดหาวิธีการศึกษาโดยนำเอาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์มาร่วมในการศึกษา และได้กำหนดปัญหาไว้ว่า สัดส่วนมือของคนสัมพันธ์กับความสามารถในการจับของมืออย่างไร? ถ้าหากทราบความสัมพันธ์ดังกล่าวจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบมือกลให้มีความเหมือนมือจริงมากขึ้น และจากการศึกษา ทฤษฎี golden ratio หรือ golden beaty ratio ของ ลีโอนาโด ฟีโบนักชี พบว่า สัดส่วนที่ลงตัวของวัตถุสิ่งของจะทำให้เกิดความสมดุลสวยงามมีประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้นคณะจึงคิดจะนำเอามาใช้เป็นวิธีการศึกษาสัดส่วนของมือเพื่อหาความสัมพันธุกับความสามารถในการจับของมือ และจากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศมีการศึกษาสันฐานของมือแต่ยังไม่ไว้บางแล้ว และจดเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของตนเองไว้แล้ว ดังนั้นโครงงานนี้จึงเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะ