แผ่นสมุนไพรประคบเย็นแบบฉุกเฉินเพื่อใช้งานสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลภพ พูลสวัสดิ์, ธนสิน พานิชสมัย, ปฐมพร บุญช่วย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชานา นิ่มอนุสสรณ์กุล, ปิยมาศ ศรีสมพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในทางการแพทย์มักมีแผ่นประคบเย็น แต่มีข้อจำกัดคือต้องแช่เย็นทุกครั้งก่อนนำไปใช้ประคบเย็นเพื่อลดอาการปวดบวม ซึ่งไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ในที่ที่ไม่มีอุปกรณ์ทำความเย็น ซึ่งปฏิกิริยาเคมีที่ดูดความร้อน สามารถตอบโจทย์ผู้วิจัยในการทำความเย็นได้ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาแผ่นสมุนไพรประคบเย็นแบบฉุกเฉินเพื่อใช้งานสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น