กระดาษจากขยะใบไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คมกฤษณ์ เริกรัมย์, ภัทรพล ดีสำโรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุพงศ์ ปราบหนองบัว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ ต้นไม้ในโรงเรียนจะเริ่มเกิดมีอาการใบไม้ร่วงทำให้จำนวนของขยะใบไม้ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้จำนวนขยะในโรงเรียนเพิ่มขึ้น จากข้อมูลข้างต้นทำให้คณะผู้จัดทำสนใจที่จะนำขยะใบไม้มาทำเป็นกระดาษ ซึ่งจะสามารถลดจำนวนของใบไม้แห้งและยังสามารถนำกระดาษนั้นมาใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกด้วย