ยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้ในงานเชิงโครงสร้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาตาลี นาคเมือง, วรัชญ์ฐานิดา คำรินทร์จตุภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลดนัย บรรจง, วาสนา คำเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้ในงานเชิงโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อแยกเส้นใยธรรมชาติจากเปลือกข้าวโพด 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยางพาราที่ผสมเส้นใยธรรมชาติจากเปลือกข้าวโพดในแต่ละอัตราส่วน และ 3) เพื่อสร้างบล็อกคอนกรีตที่ผสมยางพาราจากเส้นใยธรรมชาติในอัตราส่วนที่ดีที่สุด

โครงงานนี้มีวิธีการดำเนินงาน โดยการแยกเส้นใยจากเปลือกข้าวโพดที่สกัดด้วย โซเดียมซัลไฟต์ความเข้มข้น 9%,โมโนเอทานอลเอมีนความเข้มข้น 0.3%และโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 4% นำเส้นใยธรรมชาติที่ได้มาผสมกับน้ำยางพาราปริมาตร 20 ml ใช้ปริมาณเส้นใยธรรมชาติ 0.5g 1.0g 1.5g และ 2.0g จากนั้นนำมาเทใส่แม่พิมพ์รอให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำไปทดสอบแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง Instron รุ่น 5566 จากนั้นเลือกยางพาราที่ผสมเส้นใยธรรมชาติที่มีค่าความทนต่อแรงมากที่สุดผสมกับคอนกรีตโดยใช้ยางพาราที่มีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ 5% 10% 15% 20% และ 25% ตามลำดับ และใช้อัตราส่วนของ หิน : ทราย : ปูน เป็น 1 : 2 : 1 เทใส่แม่พิมพ์ นำไปทดสอบแรงกดด้วยเครื่องทดสอบยูนิเวอร์แซล ขนาด 100 ตัน ,ทดสอบค่าความหนาแน่นของบล็อกคอนกรีต และศึกษาหาค่าการดูดซึมของน้ำ

ผลจากการศึกษาพบว่า ยางพาราที่ผสมเส้นใยธรรมชาติมีความหนาแน่นและยืดหยุ่นดีที่สุด และเมื่อนำมาผสมกับคอนกรีตจะทำให้ลดปริมาณรูพรุนของบล็อกคอนกรีต สามารถทนความร้อนได้ดี ทำให้บล็อกคอนกรีตมีความแข็งแรงสูงและมีค่าการดูดซึมความชื้นต่ำ ทำให้ป้องกันความชื้นจากภายนอกเข้าสู่ผนังอาคารได้