ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายด้วย Ultrasonic sensor

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริพร น้อยไพบูลย์, ศรินทิพย์ ลีลาถาวรกุล, รติยา น้ำขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรารัตน์ คนซื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้สร้างชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายด้วย Ultrasonic sensor มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic และเป็นการลดปัญหาเรื่องเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเรียนไม่ได้มาตรฐานและเกิดความคลาดเคลื่อน โดยคณะผู้จัดทำได้ออกแบบให้ชุดการทดลองนี้สามารถวัดการเคลื่อนที่แบบ Simple harmonic ได้ 2 ชนิด คือ การเคลื่อนที่แบบลูกตุ้มและการเคลื่อนที่ของสปริง โดยใช้ Ultrasonic sensor เป็นตัววัดระยะทางการเคลื่อนที่ และสามารถบอกค่าต่างๆได้ เช่น ค่าแรงโน้มถ่วงโลก ค่านิจสปริง เป็นต้น และใช้โปรแกรม Tracker เพื่อตรวจสอบ เปรียบเทียบความถูกต้องแม่นยำ และค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือนี้อีกด้วย