Wheel Board สำหรับผู้พิการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดารัตน์ ทองอำพันธ์, นิลวรรณ ชำนาญงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกลเกียรติ ขันทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมีผู้พิการทางด้านร่างกายจำนวนมาก มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตหลายประการ เช่น ผู้พิการขา แม้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวก มีราคาที่สูง หรือมีคุณสมบัติที่จำกัด ผู้พิการหลายรายมีฐานะยากจน และผู้พิการจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษ

คณะผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการบริเวณขาให้สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกมากขึ้น นั่นคือ “Wheel board”

Wheel Board ถูกควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยจอยสติ๊กไร้สาย ออกแบบตัว Wheel board ให้รองรับกับสรีระของผู้พิการบริเวณขา ใช้เหล็กเป็นโครงสร้างหลัก ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานให้ล้อและอุปกรณ์ควบคุม เขียนโปรแกรมคำสั่งลงบน Micro Controller เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ไปยังมอเตอร์และล้อ กับความเร็วที่เหมาะสม ขนาดของ Wheel board ที่มีขนาดพอเหมาะ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีเบาะนั่ง พนักพิง เข็มขัดนิรภัย เน้นต้นทุนต่ำด้วย Wheel Board นี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พิการขาได้อย่างสูงยิ่ง