ผลิตภัณฑ์เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ประเภทแตกกอจากวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลัก เพื่อการเจริญเติบโต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวินท์ทิตา หวังบูรพาไพบูลย์, ณัฐวดี อำนวยวัฒนกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภจินต์ มีมุข, นิสา จุลโพธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาวิจัย เร่ืองผลิตภัณฑ์เพาะเล้ียงกล้วยไม้ประเภทแตกกอจากวัสดุธรรมชาติท่ีมีธาตุอาหาร หลักเพ่ือการเจริญเติบโต คณะผู้จัดทําแบ่งกระบวนการทดลองเป็น 5 ข้ันตอนการทดลองตรงตามแนวทาง วัตถุประสงค์ โดยข้ันตอนท่ี 1) คณะผู้จัดทําได้ศึกษา วัสดุธรรมชาติท้ัง และอินทรีวัตถุ ได้แก่ เปลือกถ่ัวลิสง กากถ่ัวเหลือง เมล็ดฝักทอง ขุยมะพร้าว ดินหมักจากวัสดุธรรมชาติ เปลือกไข่ และกระดูกหมูป่น จากการ ศึกษาธาตุอาหารจากวัสดุธรรมชาติและอินทรีวัตถุ โดยใช้เคร่ืองมือเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์(X-ray fluorescence spectrometry) และวิธีทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ พบว่า เปลือกถ่ัวลิสง และดินหมักจาก วัสดุธรรมชาติ มีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองท่ีเหมาะสม 2)จากการศึกษาแบบแม่พิมพ์สําหรับทํา ผลิตภัณฑ์เพาะเล้ียงกล้วยไม้ประเภทแตกกอจากวัสดุธรรมชาติ โดยศึกษาขนาดความหนาของขอบตัว ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ พบว่า ขนาดความหนาของขอบตัวผลิตภัณฑ์ 4 และ 2.5 เซนติเมตร แบบก้นตัน แบบก้นทะลุ เจาะรูรอบ 3) จากการศึกษาชนิดของตัวประสานและวิธีการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เพาะเล้ียงกล้วยไม้ ประเภทแตกกอจากวัสดุธรรมชาติ พบว่า ชนิดของตัวประสานมีลักษณะแตกต่างกัน อัตราส่วนท่ีเหมาะสม คือ 5 ต่อ 3 ดีท่ีสุด และวิธีการข้ึนรูปแบบแม่พิมพ์และการขึ้นรูปด้วยมือป้ัน พบว่า การข้ึนรูปแบบแม่พิมพ์ดีท่ีสุด 4) จากการศึกษาความคงทนของผลิตภัณฑ์เพาะเล้ียงกล้วยไม้ประเภทแตกกอจากวัสดุธรรมชาติ โดยเทียบกับ ผลิตภัณฑ์เพาะเล้ียงกล้วยไม้จากท้องตลาด พบว่าผลิตภัณฑ์เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ประเภทแตกกอจากวัสดุ ธรรมชาติ มีการดูดซับน้ํา รองรับน้ําหนักได้ดีกว่าด้ผลิตภัณฑ์เพาะเล้ียงกล้วยไม้จากท้องตลาด มีความคงทนต่อ อุณหภูมิและความช้ืนในสภาพแวดล้อมเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์เพาะเล้ียงกล้วยไม้จากท้องตลาด สามารถย่อย สลายได้ และสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ 5) จากการศึกกษาการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ประเภทแตกกอ ในผลิตภัณฑ์เพาะเล้ียงกล้วยไม้จากวัสดุธรรมชาติประเภทแตกกอ พบว่า การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ประเภท แตกกอ ในผลิตภัณฑ์เพาะเล้ียงกล้วยไม้จากวัสดุธรรมชาติประเภทแตกกอมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ เพาะเล้ียงกล้วยไม้จากท้องตลาด