เตาเผาถ่านไร้ควันเคลื่อนที่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณธิชา สวัสดี, ชนันธร ธีระวันทนากรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิรติ นามวงษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมารีย์วิทย์บ่อวิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงมีความสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และการใช้

ถ่าน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ราคาถูกและไม่ต้องอาศัยเครื่องจักรที่ใช้พลังงาน ที่ส าคัญก็คือ”ถ่าน”ที่

สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางธรรมชาติหลายอย่าง จึงเกิดเป็นโครงานเตาเผาถ่านไร้ควันเคลื่อนที่

วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อต้องการที่จะพัฒนาเตาเผาถ่านให้ มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน

มากกว่าเตาเผาถ่านทั่วไป ต้องการให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์โดยนำเตาชีวมวลมาช่วยในการเผา

ไหม้ให้เกิดเชื้อเพลิงและช่วยลดการเกิดแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ สร้างความตระหนักในเรื่องการ

อนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการหาพลังงานทดแทนพร้อมทั้งเผยแพร่

แหล่งพลังงานทดแทนที่อยู่ใกล้ตัวและมีอยู่ในท้องถิ่น โดยมีวิธีดำเนินการคือ ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

กับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์การเผาไหม้ของถ่าน ออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านไร้ควันเคลื่อนที่

ออกแบบและสร้างเตาชีวมวลและทดสอบเพื่อให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ

ได้เตาเผาถ่านที่เกิดการเผาใหม้อย่างสมบูรณ์ที่สุด และเกิดควันน้อยทีสุด