มอเตอร์ไซค์ทำมือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิรพล สัตย์ซื่อ, สรนันท์ ฉัตรเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิรติ นามวงษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมารีย์วิทย์บ่อวิน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Motobike hand-made ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพราะผู้จัดทําเห็นว่าในปัจจุบันการใช้รถจักรยานยนต์มีมาก ขึ้นและประสบปัญหาด้านราคาอีกด้วยจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์ Motobike hand-made นี้ขึ้นมาเพื่อ ต้องการประดิษฐ์ให้ยานพาหนะที่มีความเร็วในระดับหนึ่งหรือเทียบเท่ากับความเร็วของรถจักรยานยนต์ทั่วไป และราคาที่ไม่สูงมากรวมถึงประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ปลอดภัย ในการประดิษฐ์ชิ้นงานนี้ผู้จัดทําต้องการเรียนรู้หลักการทํางานหรือกลไกลของเครื่องยนต์ชนิดนี้และ ต้องการการหาความเร็วของเครื่องยนต์ เช่น ความเร็วเฉลี่ยในระยะทางต่างๆ และความเร็วสูงสุดของเครื่องยนต์ และเพื่อต้องการดึงดูดผู้ที่สนใจมาเลือกใช้สิ่งนี้แทนเพราะมีราคาที่ไม่สูงและปลอดภัยในการขับขี่ โดยมีวิธีการประดิษฐ์ดังนี้คือ ออกแบบชิ้นงานในส่วนของโครงสรางขั้นตอนต่อไปนําเหล็กมาเชื่อมตามแบบที่วางไว้พร้อมกับประกอบชุดหน้าและชุดหลังโดยที่ติดตั้งสเตอร์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนําเครื่องยนต์มาวางในส่วนกลางของโครงรถและต่อโซเขากับสเตอร์ให้เรียบร้อยโดยหลักการทํางานของเครื่องยนต์คือการใช้หัวเทียนเป็นตัวจุดประกายไฟในเครื่องยนต์ให้เกิดการเผาไหม้เพื่อให้อากาศข้างในดันลูกสูบไปมาด้วยแรงดันในเครื่องยนต์ขั้นตอนสุดทายติดตั้งเบรกหน้าและหลังพร้อมกับเก็บรายละเอียดของชิ้นงานอย่างเรียบร้อยโดยเมื่อ นําไปทดสอบวิ่งเพื่อหาความเร็วสูงสุดได้ 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอัตราการกินน้ำมันโดยวัดได้ น้ำมัน 1 ลิตรสามารถวิ่งได้ระยะทาง 42 กิโลเมตร การประดิษฐ์ Motobike hand-made สามารถใช้งานได้จริงโดยมีความเร็วที่ไม่เร็วมากจนเกินไปแต่ สามารถใช้งานได้ตามรถจักรยานยนต์ทั่วไปได้จริงและสามารถนํามาติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อีกมากและในการ คํานวณหาความเร็วนั้นใช้เวลาจริงโดยระยะ 1/2 ไมล์ , 1/4 ไมล์ เป็นตนสามารถนําไปศึกษาเพื่อต่อยอดใน ด้านความเร็วการประหยัดน้ำมันและสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมของตนได้อีกด้วย