การศึกษาเจลจากปฏิกิริยาระหว่างเพคตินกับอินูลินในแก่นตะวัน เพื่อพัฒนาเป็นแคปซูลจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลัคณา แก้วพรม, ปณกานต์ คำภาเกะ, พรรณภัทร เถียรวิทวัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะวรรณ มุลาลี, รุ่งอรุณ ตรีภพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เมืองพลพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาระหว่างเพคตินกับอินูลินในแก่นตะวัน โดยที่คณะผู้จัดทำจะนำผลิตภัณฑ์เจลที่ได้จากการเกิดปฏิกิริยาของการทดลองนี้ มาพัฒนาต่อเป็นแคปซูลเปลือกนิ่ม โดยจะมีขั้นตอนการทดลองคร่าวๆ ดังนี้

1.นำแก่นตะวันมาไปล้างให้สะอาด จากนั้นรอให้เสด็จน้ำ แล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เมื่อหั่นแก่นตะวันเรียบร้อยแล้ว นำไปชั่งที่น้ำหนัก 10 กรัม เทน้ำที่อุณหภูมิห้อง 10 ml ตามลงไป คั้นให้ละเอียด จากนั้นนำมากรองโดยใช้กระดาษกรอง ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน จากนั้นนำตะกอนที่ได้ ผึ่งให้แห้งแล้วนำไปชั่งน้ำหนัก

2.ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 แต่เปลี่ยนจากอุณหภูมิห้อง เป็นอุณหภูมิที่ 40,55,70,85,100 องศาเซลเซียส

3.ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 แต่เปลี่ยนตัวทำละลายจากน้ำที่อุณหภูมิห้องเป็นเอทานอลที่อุณหภูมิห้อง

4.ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3 แต่เปลี่ยนจากเอทานอลที่อุณหภูมิห้อง เป็นอุณหภูมิที่ 40,55,70

5.นำตะกอนที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ชั่งน้ำหนักตะกอนที่แห้ง แล้วสังเกตว่ามีตะกอนเกิดขึ้นที่อุณหภูมิใดมากที่สุด

6.นำตะกอนที่ได้จากการทดลองขั้นตอนที่ 5 มา 10 กรัม นำมาทำการทดลองกับเพคตินในอัตราส่วน 1:1,1:2และ1:3 สังเกตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น

7.นำผลิตภัณฑ์มาศึกษาคุณสมบัติ การแยกชั้น ความหนืด อุณหภูมิการเกิดเจล และคุณสมบัติวิสโคอิลาสติกของเจล

8.ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำให้เจลกลายเป็นแคปซูลเปลือกนิ่ม