การศึกษาประสิทธิภาพฤทธิ์การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารจากสารสกัดผักแขยง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุฒิพงษ์ ชิตวงศ์, ศิรประภา จันเทวา, พิมพ์ชนก บุตรโท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตฤษยา จินาพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานชีววิทยาเรื่อง ศึกษาประสิทธิภาพฤทธิ์การยับยั้งการเพิ่มจำนวน ของเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารจากสารสกัดผักแขยง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากผักแขยง ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร พร้อมหาค่าระดับความเข้มข้นในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง ที่ระดับ 50% (IC50) และ 2) ศึกษารูปร่างของเซลล์เมื่อผ่านการทดสอบกับสารสกัดผักแขยง

โดยทดสอบด้วยวิธี MTT assay

ผลการศึกษาพบว่า ที่ระดับความเข้มข้น 1000, 500, 250, 125และ 62.5 µg/ml สารสกัดหยาบจากผักแขยง มีระดับความเข้มข้นที่ยับยั้ง เซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 264.126 µg/ml, 302.500 µg/ml และ 299.187 µg/ml โดยเฉลี่ยค่าการรอดชีวิตของเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร เท่ากับ 285.271 µg/ml ทําให้เซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารที่ผ่านการทดสอบมีลักษณะเหี่ยว หดตัวเล็กลง ผิวเซลล์โป่งพอง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเซลล์ที่ตาย โดยกระบวนการอะพอพโตซิส (Apoptosis)