เครื่องกรองอากาศ 3 ระบบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวิศา คงเมือง, ทัศน์มน บุญรุ่ง, นนฑิวัฒ ธไนสวรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญส่ง เห็นงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องกรองอากาศ 3 ระบบ เป็นเครื่องกรองอากาศที่มีจุดประสงค์ของการออกแบบสำหรับการนำไปใช้งานทั่วไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือที่มีมลภาวะฝุ่น PM 2.5 ผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากฝุ่นควันหรือเชื้อต่างๆ และ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ห้องเพาะเชื้อ) หรือห้องเก็บอุปกรณ์ที่ต้องการความปลอดภัยจากฝุ่นหรือเชื้อรา ภาพรวมของเครื่องมีระบบการทำงานโดยเริ่มต้นจากดูดอากาศที่มีฝุ่นเข้าด้วยพัดลมดูดอากาศเข้าสู่ระบบ wet scrubber โดยฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 ไมโครเมตร จะถูกแยกออกด้วยวิธีการดักจับฝุ่นด้วยละอองหมอก อากาศที่เหลือจะลอยขึ้นไปเข้าสู่แผ่นกรองอากาศ ซึ่งฝุ่นที่มีขนาดตั้งแต่ 0.3 ไมโครเมตร ขึ้นไปจะถูกแยกออกด้วยแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง (HEPA Filter) และดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ไว้ด้วยแผ่นกรองคาร์บอน(Carbon Filter) เมื่อผ่านแผ่นกรองทั้งสองระบบแล้ว อากาศที่เหลือจะเคลื่อนที่ไปยังส่วนของระบบฆ่าเชื้อ ซึ่งจะใช้รังสี UVC ขนาด 15 วัตต์ จำนวน 2 หลอด ความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร ซึ่งมีการปรับเส้นทางให้คดเคี้ยวแคบลง เพื่อให้อากาศที่พัดผ่านโดนรังสีUVC ในระยะที่ใกล้และทั่วถึงมากขึ้น ทำให้ใช้เวลาน้อยลงในการฆ่าเชื้อ โดยจะสามารถฆ่าเชื้อได้ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อรา และสุดท้ายอากาศสะอาดจะถูกพัดลมดูดออกสู่ภายนอก