การศึกษาสารสกัดเพคตินจากกากถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ สระกระโทก, พิมพ์วรีย์ ภาคีอิสระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในชีวิตประจำวันจะเห็นได้ว่าในตอนเช้าจะมีผู้คนมาซื้อน้ำเต้าหู้กับปาท่องโก๋กินกันเป็นประจำ ในการทำน้ำเต้าหูผลิตจากการนำถั่วเหลืองมาแช่บดและต้มกับน้ำแล้วกรองเอาส่วนที่เป็นน้ำมาปรุงรสหวานเป็นเครื่องดื่มซึ่งจะมีกากถั่วเหลืองเหลือจากการกรองเป็นจํานวนมาก เมื่อนำไปทิ้งก็จะเกิดกลิ่นเหม็นทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ คณะผู้จัดทำจึงคิดจะนำกากถั่วเหลืองไปใช้ประโยชน์โดยการนำไปสกัดโดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์ โดยศึกษาระยะเวลาในการสกัดและปริมาณเอทิลแอลกอออล์ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้สารเพคตินที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่อไปในอนาคต