การศึกษาสีของหลอดไฟ LED ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นม่วงเทพรัตน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณประวีร์ สมรัตน์, ธนกฤต บุตรศรีเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจโลกและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในประเทศเพาะ พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นสามารถขยายพันธุ์ให้ได้ต้นพืชจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เป็นพืชที่ปราศจากโรค เนื่องจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะต้องอยู่ในสภาวะปลอดเชื้อตลอด สามารถสร้างพันธุ์พืชต่างๆได้ตามความประสงค์ สามารถผลิตยารักษาโรคได้ และแสงยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกด้วย ทำให้เป็นประเด็นศึกษาว่า สีจากแสงนั้นมีผลมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือไม่ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพืชที่ใช้บริโภคในอนาคต โดยพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะสามารถทำให้ปัญหาการขาดแคลนพืชเบาลงได้ จึงทำการทดลองโดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ต้นม่วงเทพรัตน์โดยปลูกไว้ในโหลแก้ว แล้วนำไปเลี้ยงไว้ในกล่องแสง LED ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากอะคริลิคทึบ โดยข้างในติดหลอด LED ที่มีสีต่างกันคือ สีขาว สีแดง สีเขียว สีเหลือง และสีน้ำเงิน และเลี้ยงไว้ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปิดไม่ให้พืชสามารถรับแสงจากข้างนอกได้ ทำการเลี้ยงและเก็บผลทุกๆ 1 อาทิตย์ เป็นเวลา 1 เดือน โดยทำการสังเกตส่วนต่างๆ ของพืช แล้วทำการเปรียบเทียบผลการทดลอง