ไส้กรองน้ำเซลลูโลสจากกระดาษใช้แล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา จันทิตย์, ณสพรชนก ชัยภัทรอมร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา มาตุการักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำที่เราใช้ในปัจจุบันส่วนมากมาจากสระเก็บน้ำ คลอง รวมถึงการขุดเจาะน้ำบาดาล โดยน้ำที่เราใช้อุปโภคในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการชำระล้างร่างกายหรือสิ่งต่างๆมักจะมีความสะอาดไม่เพียงพอ ซึ่งสังเกตได้จากการปะปนของตะกอนจนทำให้น้ำมีสีขุ่น จึงไม่เหมาะแก่การนำมาใช้ทำความสะอาด รวมถึงปัจจุบันมนุษย์เราใช้กระดาษกันอย่างแพร่หลาย กระดาษหมดไปกับการจดบันทึก การพิมพ์รายงานต่างๆ ทำให้กระดาษที่ผ่านการใช้ไปแล้วกลายเป็นขยะที่มีจำนวนมาก และไม่มีปะโยชน์ ซึ่งในกระดาษมีเส้นใยเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบหลักในกระดาษA4ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เพราะเส้นใยมีลักษณะยาว ช่วยทำให้กระดาษมีความแข็งแรงและเหนียว รวมถึงช่วยเพิ่มความขาว ความเรียบเนียนของกระดาษ เส้นใยยังมีส่วนที่เป็นลิกนิน (Lignin) ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมเส้นใยให้อยู่ด้วยกัน

ทางคณะผู้จัดทำจึงต้องการนำกระดาษ A4 ทีใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำกระดาษA4 ใช้แล้วไปแช่โซเดียมไฮดรอกไซต์เพื่อนำสารยึดเกาะ และสารผสมอื่นๆจำพวกกาวออกก่อน หลังจากนั้นนำไปไล่ความชื้นและนำไปบดให้กลายเป็นผงเซลลูโลส แทนการใช้พลาสติกในการทำไส้กรองน้ำแบบปัจจุบัน และหลังจากนั้นจะนำผงเซลลูโลสที่ได้ไปตรวจสอบ เพื่อยืนยันสมบัติความเป็นเซลลูโลสด้วยการไทเทรด และหลังจากนั้นจะนำไปบ่มขึ้นรูปให้กลายเป็นวัสดุคล้ายฟองน้ำที่มีลักษณะคล้ายไส้กรองน้ำด้วยวิธีการผสมหนืดและทดสอบประสิทธิภาพในการกรองน้ำของไส้กรองน้ำเซลลูโลสจากกระดาษใช้แล้ว โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการใช้เซลลูโลสบริสุทธิที่ผ่านการสังเคราะห์ออกมา