ตัวดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถยนต์โดยใช้เส้นใยพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิจจารีย์ ขวัญแก้ว, กชพร นะนุ้ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนิตา ก้งซุ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตัวดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถยนต์โดยใช้เส้นใยพืชโดยการศึกษาเส้นใยพืชสองชนิดคือ เส้นใยใผ่ และเส้นใยแกลบ ซึ่งจะมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของเส้นใยพืชแต่ละชนิดในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยผู้วิจัยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศักษา 2562 จนถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศักษา 2562 โดยจะตรวจสอบค่าต่างๆ คือ ความชื้น องค์ประกอบของเส้นใยพืชแต่ละชนิด และประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของเส้นใยพืชแต่ละชนิดจากนั้นจึงจะนำตัวอย่างไปเปรียบเทียบการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการแปรรูปเส้นใยพืชเป็น ถ่าน และถ่านกำมันต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์