การปรับปรุงคุณภาพของดินด้วยสารสกัดชีวภาพจากพืชวงศ์ Bignaniaceae บางชนิดที่มีผลต่อ การป้องกันหนอนใยผักและการเจริญเติบโตของผักคะน้า ผักกาด และผักกวางตุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา ทองเนื้อสุก, มนฤดี เทียมวงศ์, ธนพร ปริญรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธาราดล สิงห์สูงเนิน, สุพิศ ริสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปลายมาศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การศึกษา เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพของดินด้วยสารสกัดชีวภาพจากพืชวงศ์ Bignaniaceae บางชนิดที่มีผลต่อการป้องกันหนอนใยผักและการเจริญเติบโตของผักคะน้า ผักกาด และผักกวางตุ้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของตัวทำละลายที่สกัดสารออกจากส่วน ดอก ใบ กิ่ง ฝัก และเมล็ดของแคนา

ตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของแคนาที่สกัดด้วยเอทานอลและน้ำ และเพื่อศึกษาผลของสารสกัดชีวภาพจากส่วนใบของแคนาในการปรับปรุงคุณภาพของดิน การป้องกันหนอนใยผักและอัตราการเจริญเติบโตของผักคะน้า ผักกาด และผักกวางตุ้ง

ผลการศึกษาพบว่าผลการสกัดสารชีวภาพจากส่วนต่างๆของต้นแคนา 5 ส่วน คือ ดอก ใบ ฝั่ง กิ่ง และเมล็ด ด้วยตัวทำละลายเอทานอลและน้ำ พบว่าสารสกัดหยาบด้วยเอทานอลจากใบแคนาให้ร้อยละผลผลิตมากที่สุดเท่ากับ 6.76% รองลงมาคือ ดอก (2.90%) เมล็ด (1.96%) กิ่ง (1.68%) และฝัก (1.35%) สารสกัดหยาบด้วยน้ำจากใบแคนาให้ร้อยละผลผลิตมากที่สุดเท่ากับ 6.55% รองลงมาคือ ดอก (2.43%) เมล็ด (1.14%) ฝัก (1.01%) และกิ่ง (0.93%) ผลการตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของแคนาทั้ง 5 ส่วนที่สกัดด้วยเอทานอลและน้ำ พบสารพฤกษเคมีที่ทำการตรวจสอบ 7 กลุ่ม คือ ฟลาโวนอยด์ คูมาริน ซาโปนิน แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ สเตียรอยด์ และคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ ผลของสารสกัดชีวภาพจากส่วนใบของแคนาในการปรับปรุงคุณภาพของดิน พบว่าปริมาณแร่ธาตุ N P K ในแปลงควบคุมที่รดด้วยน้ำเปล่า N Pและ K ก่อนและหลังการทดลองไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนในแปลงทดลองที่รดด้วยสารสกัดชีวภาพจากใบแคนา N Pและ K ก่อนและหลังการทดลองเพิ่มขึ้น ผลของสารสกัดชีวภาพจากส่วนใบของแคนาต่อการป้องกันหนอนใยผัก พบว่า ในแปลงควบคุมที่รดด้วยน้ำ หนอนใยผักกัดกินผักทั้ง 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนแปลงทดลองที่รดด้วยสารสกัดชีวภาพจากใบแคนา หนอนใยผักกัดกินผัก 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 45 38 และ41 ตามลำดับ และเมื่อทดสอบการตายของหนอนใยผัก พบว่า ที่ระเวลา 5 นาที การตายของหนอนใยผักคิดเป็นร้อยละ 80 และที่ระเวลา 10 15 และ20 นาที คิดเป็นร้อยละ 100 ผลของสารสกัดชีวภาพจากส่วนใบของแคนาต่ออัตราการเจริญเติบโตของผัก พบว่า ผักคะน้าที่รดด้วยน้ำ มีความสูงเฉลี่ย 23.25 เซนติเมตร จำนวนใบ 5 ใบ และน้ำหนักสดต่อต้น 89.58 กรัม ผักคะน้าที่รดด้วยสารสกัดชีวภาพ มีความสูงเฉลี่ย 30.4 เซนติเมตร จำนวนใบ 8 ใบ และน้ำหนักสดต่อต้น 143.12 กรัม ผักกาดที่รดด้วยน้ำ มีความสูงเฉลี่ย 25.72 เซนติเมตร จำนวนใบ 6 ใบ และน้ำหนักสดต่อต้น 127.32 กรัม ผักกาดที่รดด้วยสารสกัดชีวภาพ มีความสูงเฉลี่ย 33.18 เซนติเมตร จำนวนใบ 7 ใบ และน้ำหนักสดต่อต้น 498.65 กรัม ผักกวางตุ้งที่รดด้วยน้ำ มีความสูงเฉลี่ย 26.15 เซนติเมตร จำนวนใบ 6 ใบ และน้ำหนักสดต่อต้น 253.21 กรัม ผักกวางตุ้งที่รดด้วยน้ำ มีความสูงเฉลี่ย 34.81 เซนติเมตร จำนวนใบ 8 ใบ และน้ำหนักสดต่อต้น 550.32 กรัม