อุปกรณ์ปกป้องป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พนิตวีร์ เชาวลิต, ชิษณุพงศ์ เพ็งชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ สภาพภูมิอากาศของโลกอยู่ในภาวะวิกฤติอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวโดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกทำลายป่า การเกิดไฟป่าตามธรรมชาติ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ฝุ่นละอองจากการทำเหมืองแร่และควันพิษจากไอเสียรถยนต์ ซึ่งมลภาวะเหล่านี้ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตทั้งทางบกและทางทะเล รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วย ดังเช่นปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมักประสบปัญหามลพิษทางอากาศ สาเหตุเกิดจากการเผาป่า คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรมอุปกรณ์ปกป้องป่าเพื่อดูแนวโน้มการเกิดไฟป่าในแต่ละวัน โดยนวัตกรรมนี้จะทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิในปริมาณที่สูงเกินผ่านหน้าจอการแสดงผล