การจำลองการกลั่นด้วยโปรแกรม Proll

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลรัตน์ ศุภรัตน์, นางสาวณิชาวีย์ ใจเสมอ, อานันตยา ไวยพงษ์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันไบโอดีเซลเป็นจำนวนมาก จึงทำให้การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการใช้พลังงานและทรัพยากรเป็นอย่างมากในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เราจึงได้มีการคิดค้นออกแบบในการหาวิธีที่จะทำให้ใช้พลังงานในการผลิตเชื้อเพลิงน้ำมันไบโอดีเซลที่น้อยกว่าเดิมอีกทั้งยังได้ปริมาณของน้ำมันไบโอดีเซลที่มากขึ้นและมีความบริสุทธิ์อย่างสูงอีกด้วย โปรแกรม Pro II เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการออกแบบ และให้ข้อมูลของตัวแปรต่างๆที่คำนวณอย่างละเอียดและรวดเร็วและแม่นยำ เราจึงได้ทำการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม ProII เพื่อออกแบบหอกลั่นจำลองที่สามารถแยก กลีเซอรอล ออกจากเอสเทอร์ ที่อาจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ซึ่งในการออกแบบการจำลองนั้น เราได้ใช้การกลั่นแบบ shortcut distillation และการกลั่นแบบ detail distillation มาเปรียบเทียบว่าแบบใดจะสามารถให้ความบริสุทธิ์ได้มากกว่า และยังนำมาเปรียบเทียบว่าการกลั่นแบบใดที่มีอัตราการไหลของเอสเทอร์ได้มากกว่ากัน อีกทั้งยังสามารถทำให้เราทราบถึงค่าตัวแปรที่ต้องควบคุมและการกำหนดอัตราส่วนในชั้นต่างๆของการออกแบบหอกลั่นอย่างละเอียด จากกการที่เราได้ทำการทดลองนั้นพบว่า เอททิวปาล์มมิเตต จากแบบ detail distillation นั้นจะกลั่นออกมาแล้วมีความบริสุทธิ์มากกว่า เมททิวปาล์มมิเตต ซึ่งนั่นก็หมายความว่าการกลั่นแบบ distillation นั้นมีเหมาะแก่การนำมาใช้เป็นหอกลั่นมากที่สุด