การคัดกรองความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพคลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มยูทูบด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์มาดา จิระวัธน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการคัดกรองความคิดเห็น และเพื่อช่วยเหล่ายูทูบเบอร์ในการหาความคิดเห็นที่สามารถนำไปปรับปรุงคุณภาพ เป็นไอเดีย และความคิดเห็นที่นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดจากที่ได้นำเสนอไปภายใต้ความคิดจำนวนมากได้สะดวก ประหยัดเวลาและครบถ้วนมากขึ้น โดยสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง จากการรวบรวมความคิดเห็นบนช่องยูทูบต่างๆ ได้แก่ ช่องPoint of view, F Pongpitak, Tang Makkaporn, Bearry Channel และ LUPUS - ลูปัส ทั้งหมดจำนวน 5000 ความคิดเห็น แล้วทำการแปะป้ายข้อมูล จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดข้อมูล การตัดคำ การสกัดคุณลักษณะและอื่นๆ เพื่อนำมาสอนแบบจำลอง โดยมีการเปรียบเทียบแบบจำลองทั้งหมด 3ตัว คือ Random Forest, Stochastic Gradient Descent Classifier และLSTM จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพเพื่อหาแบบจำลองที่ดีที่สุดต่อการใช้งานการคัดกรองความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยประเมินจากค่า Precision, Recall, F1-score ,Loss functionและAccuracy