แอพริเคชั่นแปลงเลขฐานเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรศักดิ์ จิรสิทธิ์โอฬาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชระ วงษ์ดี, สายพาน ทับนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ปัญหาที่พบคือผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้เรื่องระบบเลขฐานไม่เพียงพอทำให้การเรียนการสอนเรื่องระบบเลขฐานมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามกำหนด ผู้วิจัยมีแรงบันดาลใจที่คิดจะสร้างแอพริเคชั่นที่ช่วยแปลงเลขฐานเพื่อปรับพื้นฐานความรู้เรื่องระบบเลขฐานของผู้เรียนที่มีความรู้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้สามารถกรอกเลขฐาน10ลงไปแล้วโปรแกรมจะแปลงเลขฐาน10เป็นฐานอื่นๆได้ตามต้องการ