แอปพลิเคชัน แบบประเมินตนเอง (SDQ) ฉบับนักเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษิดิศ หาญปรีชาสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชระ วงษ์ดี, สายพาน ทับนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อปพลิเคชันนี้ได้นำเอาข้อคำถามมาจากสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาจาก The strengths and Difficulties Questionnaire(SDQ) เป็นเครื่องมือที่ผ่านการวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการคัดกรองปัญหาเด็กได้ดี สามารถช่วยเหลือครูในการคัดกรองปัญหาและการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กในโรงเรียน แบบประเมินตนเอง (SDQ)นี้ เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุระหว่าง 4-16ปี ซึ่งนักเรียนทุกโรงเรียนต้องปฏิบัติทำการประเมิน SDQ ทั่วประเทศตามนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ