ระบบควบคุมค่า pH ของสารละลายที่ใช้ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไกรวิชญ์ วิชาโคตร, พิสิษฐ์พงศ์ หลักคำ, ชัยอนันต์ ศรีณรงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนทร สมบัติธีระ, พิษณุ ชุมยางสิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานระบบควบคุมค่าpH ของสารละลายที่ใช้ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาค่า pH ของสารละลายปุ๋ย AB ที่มีผลต่อการดูดซึมธาตุอาหารและการเจริญเติบของพืชไฮโดรโปรนิกส์ 2) ออกแบบและสร้างระบบควบคุมค่า pH ของสารละลายที่ใช้ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม 3) ทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมค่า pH ของสารละลายที่ใช้ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ โดยโครงงานนี้ใช้โปรแกรม Aduino IDE เขียนคำสั่งภาษาซีควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน หลักการทำงานคือมีการรับค่าจากเซนเซอร์ pH meter แล้วเขียนโปรแกรมควบคุมให้โซลินอยด์วาล์วเปิดปิดสารละลายกรดไนตริกเจือจาง เพื่อควบคุมให้ค่า pH อยู่ในช่วงที่ต้องกาเหมาะสมกับการเจริญเติบโต โดยมีการออกแบบให้ส่งค่า pH และแสดงผลแบบ Real Time ทางอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนและแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้สามารถรายงานค่า pH เพื่อการตรวจสอบการทำงานของระบบแบบ Real Time และนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอีกทั้งยังเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระงานในการควบคุมค่า pHให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์